oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul, Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode Ke 4

-A BERITA-1 views

SUKABUMI,MPI- Sapaparat jalan Kundang Rebing mah ngan ngutruk wé pagawéanana téh. Padahal manéhna anu boga alpukah indit ka karajaan Pangkung Ageung téh. Geus nyebutkeun asa capé leumpang téh. Asa teu nepi-nepi. Asa jauh. Padahal cenah deukeut. Sagala rupa dibaca. Ngarahuh teu eureun-eureun. Éta meureun kusabab jalanna garihal, jaba nanjak. Méméh karajaan Pangkung Ageung kudu ngaliwatan wewengkon angar, gersang. Hateup imah rahayat katempo rarawing teu kaurus. Bilik imah diantepkeun barolong. Lamun di Pajajaran mah jiga saung huma. Jeung deuih ceuk pikiran Ragil Pamungkas ogé Kundang Rebing, asa teu nempo pancuran, tampian. Atuh di mana mandina? Asa teu katempo aya wahangan atawa susukan.

Kundang Rebing nulak cangkéng basa nempo jalan anu arék disorang jiga arék nanjak ka gunung batu. Sirahna gogodeg. Biwirna cruk-crek. Terus manéhna narik engapan, mani jero. Dibudalkeun bari ngarahuh.

“Lamun bener ka dinya téh mana teuing ripuhna”.
“Ceuk urang kitu soteh. Ceuk urang dieu mah biasa waé. Urang mah diogo ku kayaan anu sarwa subur ma’mur”.
“Asa can manggih wewengkon angar model kieu di kampung urang mah nya?”
“Lamun maneh ngecebrek waé, rék iraha nepina?”.

Panon poé geus nepi ka panceran, lebah embun-embunan. Panas lain bohong. Ragil Pamungkas geus ngarasa hanaang, komo meureun Kundang Rebing mah. Tikorona asa garing. Jaba bebekelan inumeun geus téréh béak deuih. Mangkaning kénca katuhu tegalan eurih jeung kaso. Leukleuk kénéh.

Aya manggih imah gugunclukan. Encal-encalan. Ti gundukan ka gundukan imah téh pajauh. Asa keueung mun manggih peuting. Tapi keur maranehna mah betah wé meureun. Kumaha deui da bali geusan ngajadina di dieu.

Nempo kaayaan wewengkon anu diliwatan, boh Ragil Pamungkas atawa Kundang Rebing dina hatena boga kabingung. Ngan teu dikedalkeun. Diheungheum ku sorangan. Tadina mah kaheran kitu téh rék ditepikeun ka Ragil Pamungkas ku Kundang Rebing, tapi dibedokeun, kusabab bisi mawa beurat lamun nyorang tanjakan. Engké wé cenah lamun kabeneran reureuh. Bingung maranehanana mikiran naon pacabakan rahayat karajaan Pangkung Ageung. Lamun tani, naon atuh anu dipelakna. Jeung asa can kungsi nempo sawah hejo lembok. Paling nempo kebon, kitu ogé kebon garung. Melak cau. Tapi cauna ogé mani baregang. Langonyéng. Arék sugema kumaha hasilna ari karutét mah.

Cakueum euweuh kabéragan. Jalan pinuh ku kekebul. Kalakay ngampar di mana-mana. Euweuh jigana anu ngabogaan alpukah keur ngaberesihan téh. Kuduna disapuan tuluy dikumpulkeun terus diduruk. Pan bisa jadi bérak keur kebon. Tapi di dieu mah da rék melak naon atuh. Anu subur téh pelak eurih, kaso jeung borang.

“Béda jeung di lembur urang nya? Dina paromana jalma anu papanggih di jalan ogé asa aranéh. Asa teugeug ditanya ogé. Di urang mah mani soméah daréhdéh. Boa kitu Déwi Mutiara ogé nya?”
“Ulah sok ngaréka-réka bari jeung can nyaho. Goréng patut eta téh”.
“Ayeuna mah kieu, hayu urang tarohan”.
“Embung, tujuanana ogé lain éta. Hayang nyaho nu mana jeung kumaha kalakuan sabenerna calon nu ngora raja urang téh”.

Kabeneran aya warung leutik muka gaplokna sapotong. Jigana dagang dahareun. Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing nyimpang. Sakalian reureuh heula sakeudeung memeh nuluykeun ka karajaan Pangkung Ageung. Kasampak anu nungguanana téh nini-nini.

“Aya opieun naon Ni? Hanaang jeung lapar deuih yeuh. Meujeuhna dieusian ulah nepika langlayeuseun di jalan”.
“Di dieu mah ngan nu kieu wé ning. Ieu ogé pasésaan”.
“Ari ka karaton Pangkun Ageung jauh keneh Ni”
“Lah sakali ngarénghap deui. Bérés tanjakan gé katempo”.

Celebek-celebek Kundang Rebing ngahampleu kadaharan anu aya di warung nini-nini. Mani cacamuilan. Barang rék dilegleg jiga seuseut dina tikorona. Didorong ku cai hérang mah geuning ngageleser ogé, sanajan eueuleugeugan. Can béak reureuh, torojol sababaraha urang tingsolegréng mawa bedog mani paranjang. Nini-nini buburu asup. Jiga sieuneun.

“Arek ka marana maraneh?”
“Eta mawa naon?”
“”Bikeun ka kami lamun hayang salamet”.

Kundang Rebing mah tonggoy barangdahar. Jiga teu ngadéngé. Ngan Ragil Pamungkas ngajawab saperluna, yén manéhna arék ka karajaan Pangkung Ageung. Bari seuri haseum anu awakna panggédéna jiga nyapirakeun.

“Buru eta babwaan kadieu serahkeun”.
“Gampang nyerahkeun. Kudu puguh heula urusanana”, ceuk Kundang Rebing. Gantian kuring cicing. Soal ngabacokak wadul mah Kundang Rebing geus manukna.
“Urusanana jeung bedog”.
“Sabar. Urusan bedog mah gampang. Boa bedog kuring leuwih seukeut. Cing di dieu saha anu wawuh ka Déwi Mutiara?”

Nyebut Déwi Mutiara maranéhna ngarengkog. Jiga gimir. Bisa ogé Kundang Rebing nyieun selahna mah. Katempo éta anu sakitu garalak téh jadi ngurangan seukeutna. Jadi mintul. Malahan mah saurang aya anu siap nganteur.

“Ké heula, manéh rék naon ka Déwi Mutiara?”
“Tah ieu dina éndong téh, eusina emas berlian pesenan Déwi Mutiara. Lamun ku maranéh dirampas, kuring tinggal ngabéjakeun wé. Kuring tinggal lumpat méré nyaho”, bari gajleng téh Kundang Rebing luncat tuluy lumpat mani Tarik pisan. Tinggal Ragil Pamungkas nyanghareupan kabehanana. Nempo lumpat Kundang Rebing sakitu lecengna, eta anu rek ngarogahala téh jadi ngaharuleng.
“Berik wé ari kira-kira kaudag mah. Lamun maranéh maéhan kuring, paling patih Pangkung Ageung nyusul kadieu”.

Euweuh anu ngomong. Atuh Ragil Pamungkas indit ngagandeuang sanggeus mayar kadaharan ka nini-nini. Nini-nini kéképéhan. Tapi Ragil Pamungkas maksa supaya duit ti manéhna ditarima. Nini-nini ngeupeul duit ti Ragil Pamungkas mani pageuh.

( Hanca )

Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Terbit di www.mediapatriot.co.id
LOWONGAN WARTAWAN MediaPATRIOT.CO.ID Silahkan Hubungi Whatsapp Center 08999208174...................
MediaPATRIOT.CO.ID Menerima Artikel, Puisi, Cerpen, Kartun dan Lain Lain Silahkan Kirim ke Whatsapp Center 08999208174


Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174


Berita lain Selanjutnya >>>>>Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed