oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul, Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode Ke 5

-A BERITA-3 views

Legenda Palabuhan Ratu/NYI Roro Kidul Bagian ( 5 ) Pengasuh : Apih Yance

SUKABUMI,MPI -Manggih pudunan Kundang Rebing katempo ku Ragil Pamungkas keur ngalungsar handapeun tangkal. Ragil Pamungkas apaleun lamun sobatna ngadagoan kitu téh manehna teu ludeungeun indit sorangan. Hayangna babarengan. Lamun babarengan kitu sanajan teu badami oge sok saling ngaragap kahayang. Naon anu dipikahayang ku Ragil Pamungkas sok kacumponan ku Kundang Rebing. Sabalikna naon anu dipikabutuh ku Kundang Rebing sok diayonkeun ku Ragil Pamungkas. Duanana geus biasa silih simbeuhan lamun dina naon waé ogé. Matak Ragil Pamungkas henteu hariwang ditinggalkeun waktu Kundang Rebing ngabelenyeng ti heula. Kundang Rebing pasti nungguan sobatna. Matak Ragil Pamungkas antaré wé leumpangna téh.

Béak pudunan manggih jalan datar. Ti dinya katempo istana karajaan Pangkung Ageung ngajengléng. Teu gedé jiga karaton Pajajaran. Ngan katempo rada geueuman, angker. Anu jaragana ogé sarerem tur awakna galedé. Beungeutna kucem euweuh sura-seurina. Euweuh anu kasebut daréhdéh ramah ka semah téh. Kahayangna mah boh Ragil Pamungkas oge Kundang Rebing wegah nyanghareupan nu jaga model kitu téh. Tapi teu bisa ngelés dan lamun hayang asup ka karaton, kudu ngaliwatan anu jaga éta.

Pangkung hartina palu atawa gada. Ari ageung hartina gedé. Cenah Pangkung Ageung téh hiji karajaan leutik anu baheulana diwangun ku rombongan tukang nampolan batu.Tukang ngala batu keur nyieun candi. Matak teu aneh lamun paripolahna oge hareuras, da biasa nya sagala wujud anu tareuas. Kakuatan raga jadi modal utama.

Karajaan Pangkung Ageung kungsi baha, ngabangkang ka Pajajaran. Tapi ku pasukan Pajajaran anu dipingpin patih Terong Peot, bisa diperuhkeun, ditalukeun. Sanajan kasebut geus taluk, rajana masih ngageremet hayang ngéléhkeun Pajajaran. Buktina karajaan Pangkung Ageung baha ka Pajajaran nyaéta dina ngeunaan upeti anu sakuduna cumpon kana waktu tur jumlahna, ieu sok sakahayang manéhna. Malahan mah jiga wegah lamun waktuna kudu méré upeti téh.

Bari ulak-ilik di sabudeureun karajaan Pangkung Ageung, teu karasa Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing nepi oge ka karaton. Waktu anu jaga nanyakeun maksud kadatangan maranehna ka karajaan Pangkung Ageung, saujratna ditepikeun yen maranehanana arek dagang emas berlian anu dipikaresep ku Déwi Mutiara. Sanajan jiga wegah, anu jaga kapaksa nganteur jeung nepungkeun semah ka Déwi Mutiara. Sanggeus tapak deku jeung nyembah Déwi Mutiara, anu jaga balik deui. Burulu dagangan emas berlian ditambrukeun di hareupeun Déwi Mutiara ku Kundang Rebing. Déwi lit ngan saukur ngarérét teu kucem-kucem acan. Ditelek-telek ku Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing ari paromana mah geulis. Tapi tungi.

“Anu alus atuh mawa barang ka dieu mah. Potonganana anu pikabitaeun. Éta mah kabéh gé teu kapaké”, ceuk Déwi Mutiara bari léos ka jero deui.

Ku saliwatan ogé geus kabadé yén calon indung téré Déwi Kadita téh ngabogaan pasipatan adigung tur judes. Mani teu méré budi saeutik-eutik acan. Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing ngan saukur bisa olohok. Duanana silih pelong terus seuri bareng.

“Wah moal bérés ieu mah. Ceuk uing ogé naon. Geulis ari geulisna mah ngan haseum. Jiga tukang tutut ning? ”, ceuk Kundang Rebing bari ngabegég.
“Tong loba omong. Ayeuna mah hayu urang neangan warung deui. Urang bari tatanya”, ceuk Ragil Pamungkas ka sobatna.

Ragil Pamungkas nempo warung anu rada ramé. Anu ngaladanganana awéwé. Katempo ku Ragil Pamungkas mah jiga daréhdéh tur soméah. Éta wé geuning loba anu balanja ka dinya. Ti mimiti asup ka wewengkon karajaan Pangkung Ageung nepika asup ka karaton, Ragil Pamungkas kakara nempo jelema anu daréhdéh. Manéhna panasaran. Matak geuwat manéhna ngajak Kundang Rebing ngaso bari nyaneut di warung éta. Ari barang nepi ka warung, ditelek-telek téhbet asa wawuh. Tapi Ragil Pamungkas mimitina mah pura-pura teu wawuh. Bisi nyalahan. Pan sakapeung sok aya jalma anu paromana sarimbag.

“Upami aya, bajigur nya téh. Dua wé”, ceuk Ragil Pamungkas.
“Manga”, cenah bari teu nempo. Tuluy Dakar-deker nyiapkeun pesenan Ragil Pamungkas. Kundang Rebing noélan bari méré isarat ku biwirna dimonyong-monyong nunjukeun ka awéwé anu ngaladangan. Kundang Rebing ogé sarua nempo awéwé anu ngaladangan téh jiga wawuh. Asa pernah nempo jeung teu bireuk. Barang song mikeun pesenan Ragil Pamungkas, panon anu ngaladangan olohok nempo bari nunjuk.

“Hey Ragil, Rebing, geuning aya di dieu?” ceuk awéwé anu ngaladangan bari jeung daria
“Biasa si Rebing diajar dagang. Nawarkeun rarangkén ka Déwi Mutiara. Sugan kapaké. Panyana ngumbara téh lain ka dieu Sariting?”, ceuk Ragil Pamungkas.
“Pasti teu kapaké nya? Terus wéh indit ngaleos bari ngabegég”.
Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing silih pelong terus seuri bari silih tepak.
“Heueuh kitu”.
Teu lila katempo aya abringan asup ka karaton. Sariting buburu nutup warungna. Manehna gura-giru indit.
“Dagoan ulah waka balik. Urang rek babantu di karaton heula. Jiga aya gegedén dating geuning?”.

Rada lila oge Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing nungguan Sariting balik ti karaton. Ditungguan ku maranéhna da hanyang nyarahoeun kumaha béjana. Caneut jeung inumeun geus ledis. Satuluyna duanana ngaharuleng. Aya meureun kana dua jam nungguan, Sariting balik bari babawaan. Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing jadi nyaho yén anu datang téh Patih Terong Peot. Euweuh lain maksudna ngutarakeun kahayang Raja Munding Wangi mihukum putri Déwi Mutiara. Sabab anu mikahayangna Raja Munding Wangi, atuh raja Pangkung Ageung tur putri Déwi Mutiara oge narima kalayan barungah. Teu katempo riuk haseum jeung tungi. Déwi Mutiara ogé ngadadak jadi daréhdéh jeung soméah. Tétéla geuning pasipatan anu asli bisa dihalangan ku lalangsé pura-pura.

( Hanca )

Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Terbit di www.mediapatriot.co.id
LOWONGAN WARTAWAN MediaPATRIOT.CO.ID Silahkan Hubungi Whatsapp Center 08999208174...................
MediaPATRIOT.CO.ID Menerima Artikel, Puisi, Cerpen, Kartun dan Lain Lain Silahkan Kirim ke Whatsapp Center 08999208174


Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174


Berita lain Selanjutnya >>>>>Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed