oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul, Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode Ke 8

-A BERITA-1 views

SUKABUMI,MPI-Nalika sikep raja Munding Wangi nolak usul ngusir Déwi Kadita ti karaton ku jalan dibéré kademangan, haté Dewi Mutiara kuciwa lain dikieuna. Kahayangna teu dicumponan. Kukituna, dina haté leutikna, Déwi Mutiara ngarasa mangmang kana niat raja rék méré kalungguhan ka anakna. Boa éta mah ngan sakadar uget supaya bisa ngawin manéhna. Kapalang kagok borontok, keur kabagjaan anakna, Dewi Mutiara arék ihtiar sorangan. Moal gumantung teuing ka janji raja. Bisi isuk jaganing pagéto naon anu dijangjikeun teu ngawujud. Bisi raja Munding Wangi jalir kana jangjina.

Gagal nancebkeun pangaruh goréng ka raja ngeunaan Déwi Kadita, Déwi Mutiara néangan selah nu séjén. Kumaha carana sangkan Déwi Kadita meunang aib, kageugeuleuh anu teu bisa dihampura ku bapana. Uteuk ngeresna muter ka ditu kadieu. Cus-cos ka mana karep. Ngacacang néangan cara. Nya manggih anu ceuk manéhna gampang dilaksanakeun. Déwi Mutiara ngarencanakeun Déwi Kadita sina diperkosa. Lamun dijajawat, Déwi Kadita tangtu moal buju-béja ka sasaha, sabab geus geus pasti meunang wirang. Kahareupna sugan jeung sugan Déwi Kadita reuneuh tuluy boga budak euweuh bapaan. Tah lamun geus kitu, keur kulawarga karajaan mana waé ogé, nalika anak awéwé kaayaanana modél kitu, lolobana diusir ti karaton.

Nepi ka hiji kacindekan, Déwi Mutiara arék ngagunakeun baladna ti Pangkung Ageung. Ieu rarancang moal bisa mun ngalibetkeun urang Pajajaran. Bisa kanyahoan mantén. Pikir Déwi Mutiara bakal loba anu raresepeun dititah ngagawéan anu kitu téh. Komo keur lalaki baragajul mah moal hemteu pada sumanget. Tapi cukup ku saurang oge. Lamun hasil rék dibéré hadiah. Lamun gagal dihukum, dipaéhan. Bagéan maéhan lamun gagal mah aya, balad bapana di Pangkung Ageung.

Teu hésé Déwi Mutiara néangan lalaki baragajul anu daék ngajajawat Déwi Kadita. Pada ngasongkeun diri. Malahan mah mani hésé milihna ogé da pada hayang. Tapi aya saurang anu dipercaya ku manéhna. Batur manéhna ti leuleutik sapangulinan anak gegedén di Pangkung Ageung. Nya ku manéhna diangkir ka karaton Pajajaran. Minangka ngawanohkeun diri kana kaayaan karajaan Pajajaran.

Sapuk rarancang rék ngajajawat Dewi Kadita téh rék dilaksanakeun. Tinggal néangan waktu anu mustari. Dipikir dibulak-balik, manggih anu alus nyaéta lamun kabeneran Déwi Kadita keur indit ka ema pangasuh. Ditengah jalan diculik dibawa ka mana wé anu singkur. Heug saseubeuhna.

Keur ngararancang ngajajawat Déwi Kadita téh aya salah saurang dayang anu ngadéngéeun. Pura-pura teu ngadéngé tonggoy bari beberesih. Sagala dielapan sanajan geus beresih ogé. Déwi Mutiara jeung jelema baragajul nu diangkir ka karaton téh teu nyahoeun. Sanajan ngomongna lalaunan, tapi dayang téh ngarti kana tujuan anu utamana mah. Ngajajawat Déwi Kadita.

Sanggeus sémah anu diangkir Déwi Mutiara balik, dayang buburu indit néangan Ragil Pamungkas. Dayang susulumputan manggihan Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing sabab bisi katohyan, kanyahoan Déwi Mutiara. Bisa barabé. Kasampak Ragil Pamungkas keur ngawangkong jeung sobatna, Kundang Rebing. Atuh sakabéh anu kadéngé ditepikeun ka Ragil Pamungkas. Eta dayang hariweusweus teu puguh, jadi ngobrolna ogé teu salsé. Tapi anu penting intina ditepikeun. Ragil jeung Kundang atoheun diberé béja kitu téh.

Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing ngararancang nyieun jebakan. Sangkan Dewi Kadita salamet. Kabeh baladna dibéjaan. Kompak, sapamadegan kabéh siap moro jelema jahat anu boga alpukah rék ngajajawat Dewi Kadita. Kabéh arambekeun, tungtungna jadi ceuceub ka Déwi Mutiara. Lamun engké nu rék jahat ka Déwi Kadita beunang katéwak, kabéh ngancam rék ngagebugan. Récét bari pepeta.

Déwi Kadita buburu dibéjaan. Déwi Kadita reuwaseun. Teu nyangkaeun yén indung téréna miboga niat jahat. Déwi Kadita ngaheruk. Sediheun boga bapa kawin jeung awéwé modél kitu. Tapi teu lila berag deui sabab dioconan ku Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing.

Keur mitapak jalma jahat, Ragil Pamungkas nginjeum baju anu biasa dipaké ku Déwi Kadita. Déwi Kadita teu hésé méré nginjeun. Anu dipaké eupan nayéta ema pangasuh. Ema pangasuh maké baju Dewi Kadita teu poho maké cadar. Saliwat mah matak pangling. Kabéh ting cikikik.

“Ema kumaha lamun heug jadi dijajawat ku éta jalma baragajul?”
“Ku ema rék digitekeun wé. Si aki ogé ampun-ampunan’, ceuk ema pangasuh bari ngageolkeun bujurna. Atuh euweuh anu teu seuri, kaasup Déwi Kadita. Seurina téh mani ponyo jigana, da nepika reumbay cipanon sagala bakating ku lucu. Atuh gawé anu pisieuneun téh jadi kalahka jiga heuheureuyan.

Di tempat anu suni ema pangasuh cicing, sakapeung leuleumpangan. Ragil Pamungnkas, Kundang rebing jeung balad-baladna nyarumput. Tiarap bari nalingakeun ema pangasuh. Rada lila ogé nungguanana. Sawaréh geus élékésékéng. Teu lila ti Beulah wétan aya anu datang bari culang-cileung. Terus kedewek wéh ka ema pangasuh. Satuluyna ema pangasuh dipangku dibawa kabur. Ka mana éta jalma lumpatna dituturkeun ku Ragil Pamungkas, Kundang Rebing jeung balad-baladna bari mawa poponggol.

Nepika tempat anu suni, ema pangasuh dilésotkeun. Barang dibuka cadarna, éta jalma buraong téh reuwaseun. Dihareupeunana nini-nini bari cungar-cengir. Biwirna ambucuy beureum da ema pangasuh teu kungsi tinggaleun ngagayeun lembareun.

“Edan siah, geuning nini-nini péot”.
“Ieu gé apanan Déwi Sréngéngé jang. Hayoh atuh rék ngajajawat mah. Ema rido. Ih geura ujang bakal sugema. Ema téa pangalaman”, ceuk ema pangasuh bari luway-liwey.

Gelepok téh ema pangasuh cicabok. Barang ema pangasuh ngagoak, burudul balad Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing datarang. Atuh jelema buraong téh teu kungsi ngajajawat, katéwak mantén. Digebugan nepika bonconor. Malahan mah jiga aduy. Tuluy ditalian diabringkeun ka karajaan rék dipasrahkeun ka patih Terong Peot. Tapi di tengah jalan anu katewak téhe aya anu maehan ti kajauhan. Teuing saha

Déwi Kadita naganuhunkeun ka Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing ogé ka ema pangasuh anu geus wani jadi eupan. Kabéhan nyaho yén Dewi Mutiara boga niat goreng ka Déwi Kadita. Ngan sakeudeung ngadongengkeun kasedih mah, lililana ngobrolkeun ema pangasuh anu gagal dijajawat. Atuh jadi gogonjakan. Kabeh akey-akeyan kaasup Déwi Kadita nu geulis.
( Hanca )

Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Terbit di www.mediapatriot.co.id
LOWONGAN WARTAWAN MediaPATRIOT.CO.ID Silahkan Hubungi Whatsapp Center 08999208174...................
MediaPATRIOT.CO.ID Menerima Artikel, Puisi, Cerpen, Kartun dan Lain Lain Silahkan Kirim ke Whatsapp Center 08999208174


Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174


Berita lain Selanjutnya >>>>>Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed