oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul, Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode Ke 11

-A BERITA-1 views

SUKABUMI,MPI-Déwi Mutiara teu cop, teu puas kana hasil pamariksaan patih Térong Péot. Curiga yén patih Térong Péot mariksana satengah haté. Ngérakeun bisa dipacikeuh jeung dibohongan ku budak. Cenah patih kawéntar élmuna. Tapi geuning kitu kanyataanana. Padahal geus jelas barudak éta anu ngabonggolan si baragajul.

Tadina Déwi Mutiara arék ngadoni ka raja Munding Wangi. Tapi pangalaman kamari ieu basa ngusulkeun Déwi Kadita dibéré kademangan teu diwaro, jadi kapok. Déwi Mutiara nganggap ngadoni soal ieu ka raja euweuh gunana. Raja Munding Wangi jigana sarua jeung patih Térong Péot beurat sabeulah.

Sabenerna, kuduna mah geus hasil. Déwi Mutiara manghanjakalkeun kunaon si baragajul gagal ngajajawat Déwi Kadita. Inget kadinya Déwi Mutiata mani kekerot. Matak gagal ogé jigana Ragil Pamungkas jeung Kundang Rebing nyieun geus tiheula nyieun pitapak. Jebakan anu ngahaja dijieun ku Ragil Pamungkas jeung baladna. Ngahaja nini-nini jadi eupan sabab jigana rarancang manéhna geus kabokér, bocor tiheula. Lamun kabokér saha atuh anu ngabocorkeunana? Ceuk Déwi Mutiara mah rarancang ieu geus dilaksanakeun lantip pisan. Ieu mah kusabab si baragajul wé kurang taliti. Nya wajar lamun dipaéhan ogé da bisi ngacacang lamun katéwak pék dipariksa ku patih Térong Péot téh. Rusiah bisa kabuka.

Déwi Mutiara muter uteuk sangkan rarancang nyilakakeun Déwi Kadita téh laksana. Cara anu jetu kudu ditéangan deui sangkan bisa buburu nyingkirkeun Déwi Kadita. Haténa can tenang lamun Déwi Kadita masih kénéh aya di karaton Pajajaran mah. Bisa jadi hahalang anu gedé pikeun anakna ngahontal kalungguhan Pajajaran. Jadi raja di karajaan gedé.

Ngagunakeun ku cara kasar geus kabuktian teu bisa. Hésé sabab jadi ngalibatkeun balad-baladna Déwi Kadita. Tungtungna geuning kamari ogé gagal. Risikona gedé bisi kabokér. Matak Déwi Mutiara yakin ieu mah kudu ngagunakeun cara lemes. Kudu maké élmu panemu jampé pamaké anu teu bisa dihadang.

Sabot lalangkarakan rék saré, Déwi Mutiara seuri sabab manggih cara anu ceuk manéhna paling jétu. Euweuh deui cara anu alus salian ti Déwi Kadita kudu ditenung. Kudu disantét. Numutkeun Déwi Mutiara, ieu cara pang alusna. Moal ngalibetkeun loba jalma. Jeung hasilna pasti nyugemakeun. Tinggal ayeuna mah mikiran kumaha carana meunang tukang séndé anu élmuna panghébatna.

Inget manéhna, yén di Pangkung Ageung aya hiji nini-nini tukang tenung. Sok ngadukun. Loba pisan anu ménta tulung ka manéhna. Sanajan Déwi Mutiara acan wawuh, tapi kungsi ngadéngé sohorna éta nini-nini. Kacindekanana, Déwi Mutiara rék nitah nini-nini éta keur nenung Déwi Kadita. Manggih cara anu ceuk manéhna jétu, Déwi Mutiara jadi teu bisa saré. Sapeupeuting nyileuk bari haté guligah. Hayang geura beurang.

Déwi Mutiara nitahan dayang keur néang tukang tenung. Tempatna dilelebah ku manéhna. Dedeg pangadeg nini-ninina diebrehkeun, digagambarkeun. Ngarana disebutkeun. Dayangna unggeuk-unggeukan tandana ngarti sanajan acan apal pisan. Déwi Mutiara omat-omat ulah nepika bocor ka sasaha. Mun bocor risikona dipaéhan. Sanggeus méré duit, dayang indit gura-giru.

Pasosoré dayang anu dititah néang nini-nini dukun tenung geus balik deui bari mawa jalma anu dimaksud. Déwi Mutiara mani atoh pisan. Dayang sakali deui diberé duit loba pisan. Déwi Mutiara ngabagéakeun nini-nini dukun tenung ku sagala rupa kadaharan jeung inuman anu ngareunah. Tapi euweh anu diasaan ku nini-nini dukun tenung eta.

Sanggeus reureuh, derekdek Déwi Mutiara nepikeun maksudna. Ti mimiti manéhna kawin terus boga budak lalaki anu dipikahayang ku raja. Raja ngajangjikeun rék méré kalungguhan jadi raja Pajajaran ka anakna. Tapi numutkeun manéhna mah teu gampang. Sabab aya hahalang anu teu bisa dianggap énténg. Nyaéta ku ayana lanceukna, Déwi Kadita. Keur geulis téh dipikanyaan ku balaréa. Ieu hiji ancaman seurieus pisan pikeun anakna ngahontal kalungguhan di Pajajaran, nyaéta jadi raja. Ku kituna Déwi Mutiara nepikeun maksudna supaya bisa nyingkirkeun Déwi Kadita supaya euweuh hahalang keur anakna.

“Heueuh ema ngarti kana maksud putri. Ceuk ema mah éta pagawéan gampang pisan. Percaya wé ka ema”.

Basa ngadéngé yén nini-nini dukun tenung bisa ngalaksanakeun niat manéhna, Déwi Mutiara mani bungah kacida. Paromana mani marahmay. Sura-seuri mani teu eureun eureun. Ngadadak jadi daréhdéh. Nini-nini dukun tenung dipupujuhkeun. Sagala ditawaran, sanajan nini-nini dukun tenung embungeun.

“Tapi ema, éta si Déwi Kadita ulah sina paéh nya. Sina gering ripuh anu ngawirangkeun karajaan. Béré panyakit anu teu bisa diubaran. Kadé ema manéhna ulah nepika paéh. Kuring hayang nyaho kumaha ripuhna manéhna. Bangun ngeunah ngadéngé manehna ngabangingik ceurik unggal waktu nandangan kanyéri. Kadé ema ulah dipaéhan nya. Teu puas kuring. Lamun paéh mah bérés sahariataeun nyerina”.

Nini-nini dukun tenung nyanggupan. Manéhna ménta waktu dua poé. Saratna sagala sarat kudu dicukupan. Malahan anu alus mah dileuwihan. Déwi Mutiara nyanggupan yén sarat naon ogé ditedunan, dicumponan sabab anu penting mah hasil. Maranéhna uplek ngobrol nepika tengah peuting. Ngararancang sagala rupa nu dibutuhkeun keur nenung Déwi Kadita. Sanggeus euweuh piobroleun, nini-ni tukang tenung amitan. Les wéh mani sasiet. Geus teu katempo deui jirimna.
( Hanca )

Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Terbit di www.mediapatriot.co.id
LOWONGAN WARTAWAN MediaPATRIOT.CO.ID Silahkan Hubungi Whatsapp Center 08999208174...................
MediaPATRIOT.CO.ID Menerima Artikel, Puisi, Cerpen, Kartun dan Lain Lain Silahkan Kirim ke Whatsapp Center 08999208174


Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174


Berita lain Selanjutnya >>>>>Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed