oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul, Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode Ke 15

-A BERITA-3 views

SUKABUMI,MPI-Haréraneun, kunaon sabot ngagulanggapér Déwi Kadita ari ibu ratu Intan Déwata ka mana? Teu katempo. Jiga teu boga kanyaah ka anu jadi anak. Sakitu anak mani adug songkol ogé. Atuh datang-datang wéh ngupahan lamun teu bisa ngubaran ogé. Geus ilahar lamun anak gering indung mah sok pangkaweurna. Sok panghawatirna. Satékah polah biasana ihtiar supaya anak cageur. Tapi ieu ka mana? Mani teu kungsi katempo. Kabéh anu aya di kamar Déwi Kadita ngarasa héran.

Sababaraha urang ngagaridig ka pangsaréan Intan Déwata. Teu kabéh da Déwi Kadita ogé perlu dijaga. Déwi Kadita dipercayakeun ka ema pangasuh. Maranéhna tuluy arindit. Gidigna katempo rusuh. Aya ogé anu curiga boa-boa ibu ratu sarua keur gering. Sabot leumpang maranehna tingharéwos ngaduga-duga naha kunaon ibu ratu teu katempo ngalongok Déwi Kadita.

Nepi ka hareupeun panto, kabéh bareng ngarandeg. Lalaunan ngetrokan panto. Ampir teu kadenge da paur ngaganggu. Tuluy sababara kali uluk salam teu ngajawab. Bisi laun teuing, ditarikan masih kénéh teu ngajawab. Anu indit ka kamar ibu ratu haréraneun. Teu biasana ibu ratu teu ngajawab. Tapi arék langsung asup euweuh anu wanieun da panto nutup. Biasana lamun panto muka saeutik sok ngintip heula terus lalaunan dibukakeun. Ieu panto jiga dikonci. Terus wé maranéhna keketrok jeung uluk salam. Tapi tetep euweuh jawabaé Intan Déwata.

Kabéh jadi panasaran. Paur aya kajadian anu henteu dipikahayang. Terus maranéhna rembugan naon anu kudu dilakonan. Aya anu ngusulkeun bébéja ka raja, tapi euweuh anu wani. Tadina mah arék baralik deui ka pangsaréan Déwi Kadita. Tapi saurang dayang boga alpukah keur maksa muka panto pangsaréan ibu ratu. Nu séjén ogé atuh panuju.

Tungtungna panto dibuka paksa. Ku kabéhan didorong babarengan. Sakali mah hésé da puguh ditulak ti jero. Anu kadua kalina rada éngab. Katilu kalina kakara panto bisa kabuka. Barang blang muka katempo ibu ratu keur ngajepat. Teu usik-usik. Atuh anu nempo pada ngajerit.

Intan Déwata kapiuhan. Panyakit sarua anu tumiba ka Intan Déwata leuwih parna tibatan ka Déwi Kadita. Borokna leuwih jiih. Bisulna leuwih loba jeung ting jarendol. Paromana anu geulis téh robah jadi ruksak. Geus teu puguh wujudna. Dina irung ngajendol sababaraha hiji bisul. Komo dina tarang mah. Pipina pinuh ku borok mani jiih. Leuheung Déwi Kadita mah masih katempo paromana geulis kenéh, ibu ratu leuwih parna.

Nempo kaayaan ibu ratu anu modél itu, kabéh kaweur. Tungtungna gadag-gidig teu puguh. Rék ngubaran ibu ratu ogé jadi samar kacabak. Teuing kudu kumaha mimitina. Dua urang dayang mah ngahuleng terus léwéh da watireun nempo kaayaan ibu ratu. Tapi saurang ngawanikeun manéh bébéja ka raja. Teu lila manéhna datang deui jeung raja.

Raja karak nyahoeun. Da puguh keur bagéan jeung Déwi Mutiara. Raja reuwaseun. Manéhna gogodeg. Teu nyangka panyakit sarua tumiba ka anak jeung pamajikanana. Dina haté jeung pikiranana lebeng, teu béak pikir kunaon panyakitna sarua jeung datangna mani bareng. Ngan anu dihanjakalkeun téh kunaon euweuh anu nganyahokeun. Kunaon deuih teu ngagoak jiga Déwi Kadita. Atawa ménta tulung. Ieu mah teu kecét-kecét. Saurang dayang lumpat ka pangsaréan Déwi Kadita bari rawah riwih. Tungtungna jadi loba anu ngadéngé terus nyalampeurkeun. Kaayaan ibu ratu mah kanyahoan téh geus bener-bener parna. Paromana geus teu ngarupa awéwé geulis.

Raja ngahuleng salila-lila. Nempokeun pamajikanana kapiuhan. Terus raja ngabebener saré ibu ratu. Diperenahkeun supaya ngeunaheun. Ibu ratu masih kénéh can éling. Raja nitah dayang néangan seuseungitan. Tuluy seuseungitan diantelkeun kana irung ibu ratu. Sanggeus sababaraha kali diangseukeun, ibu ratu kakara ngulisik tuluy sadar. Dayang paciweuh néangan itu ieu. aya anu nyiapkeun cai panas. Aya anu nyiapkeun ubar. Oge aya anu nyiapkeun pakéan keur salin pakéan anu geus hanyir ku nanah tina bisul jeung borok.

Kabéh héran kunaon panyakitna sarua. Kunaon tumiba ka duaan. Anu séjén mah henteu. Éta kajadian jadi wangkongan anu ahéng di sabudeureun karaton. Tingkucuwes ngobrolkeun panyakit ibu ratu jeung Dewi Kadita. Satuluyna nyebar ka balaréa.

Aya hiji anu dipika paur ku raja, nyaéta panyakitna paur nyebar. Sabab biasana ari budug mah panyakit anu bisa nyaliara. Cing saha anu paantel jeung anu budug, jarang anu teu katépaan. Lolobana mah katépaan. Sanajan asalna mah béntol saeutik. Lamun digaro bisa amuratél ka mana karep. Lamun ateul téa jelema mah teu bisa nahan diri. Kahayangna gagacak wé maké kuku. Sok teu karasa jadi lédéh.

Anu dipikapaur ku raja nyaéta paur panyakit anu tumiba ka anak pamajikanana jadi panyakit balaréa. Jadi sasalad anu tumiba ka sakabéh rahayat Pajajaran. Tapi raja ogé rada bingung mikiranana. Heueuh ari budug mah bisa amuratél ka mana karep, tapi ari bisul mah sakanyaho manéhna, lain sasalad anu nyaliara.

Kusabab aya duaan anu gering, dayang dibagi dua. Sawaréh ngurus Déwi Kadita, sawaréh ngurus ibu ratu. Anu ngurus ibu ratu leuwih loba, sabab anu ngurus Déwi Kadita mah aya ema pangasuh. Raja percayaeun yén ema pangasuh bisa ngurus anakna.

Nempo kaayaan anak pamajikanana katerap ku panyakit modél kitu, raja geuwat ngagero patih andelanana. Opatanana nepungan raja. Raja maréntahkeun kabéh kudu néangan tabib. Di mana waé téang terus titah ka karaton. Anak pamajikanana kudu diubaran. Satuluyna raja ngahuleng teu béak pikir kunaon maké tumiba ka kulawargana.
( Hanca )

Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Terbit di www.mediapatriot.co.id
LOWONGAN WARTAWAN MediaPATRIOT.CO.ID Silahkan Hubungi Whatsapp Center 08999208174...................
MediaPATRIOT.CO.ID Menerima Artikel, Puisi, Cerpen, Kartun dan Lain Lain Silahkan Kirim ke Whatsapp Center 08999208174


Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174


Berita lain Selanjutnya >>>>>Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed