oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul, Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode Ke 19

-A BERITA-2 views

SUKABUMI,MPI-Sanggeus ditinggalkeun tilar dunya ku permaésuri Intan Déwata, Raja mindeng katempo ngalanglayung. Sapopoéna teu bérag. Sakapeung katempo hulang huleng teu puguh. Neuteupna kosong. Lamun geus katempo kitu euweuh anu wanieun ngaganggu. Pada ngantep. Kaasup Déwi Mutiara. Sabab nyaraoheun, lamun geus kagetrik haténa, adat raja lain lumayan. Bisa ngabalérang ka ditu ka dieu.

Sahenteuna ogé atuh ditinggalkeun ku pamajikan. Sanajan pamajikanana lain hiji. Tetep wé karasa raheut dina haténa. Komo lamun bari mikiran panyakit anu tumiba ka anakna, nyaéta Déwi Kadita. Haténa sabenerna rakacak nempo Déwi Kadita teu cageur-cageur. Arék néangan piubareunana, ka mana atuda. Dalah kabéh tabib jeung dukun sakti geus diangkir ka karaton, geuning hasilna kabéh nguciwakeun. Teu mampuh ngubaran panyakit anu tumiba ka anak jeung permaésurina.

Nyaho raja haténa keur peurih, Déwi Mutiara loba ngahibur. Majarkeun yén jodo pati bagja cilaka éta papastén ti Anu Maha Kawasa. Teu bisa diembung-embung, teu bisa diulah-ulah. Lamun geus carékna kudu kitu téh kitu wé. Matakan urang saréréa kudu sadar kadinya. Kitu ceuk Déwi Mutiara. Raja ngadéngékeun, ngan teu kabeh didéngé.

Raja ngarasa hajakal teu bisa ngubaran anu jadi pamajikan. Pamajikanana nepika tuluyna. Haténa ngarasa manéhna teu walakaya. Baheula karasa permaésuri Intan Déwata loba nulungan manéhna. Waktu acan jadi raja. Lamun ras kadinya, sakapeung raja sok ngaheruk. Sedih lain dikieuna. Hayangna mah ceurik aeuk-aeukan. Tapi sadar yén manéhna téh raja, anu katelah gagah perkosa, jadi sagala bangbaluh haténa henteu ditempokeun ka balaréa.

Méméh saré, bari lalangkarakan, Déwi Mutiara ngayakinkeun yén raja geus usaha satékah polah keur nyageurkeun panyakit anak jeung pamajikanana. Kukituna ulah dipikiran teuing. Ulah nepika kaleleban. Tabib kawentar tur dukun sarakti apanan geus dipanggil. Ieu bukti yén usaha geus dilaksanakeun. Lamun hasilna teu nyugemakeun, nya urang kudu sadar meureun ieu téh can aya ijin ti Anu Maha Kawasa. Kitu ceuk Dewi Mutiara.

“Boa ieu téh panyakit kutukan. Matak sesah pilandongeunana. Upami ieu panyawat kutukan, nya panginten urang kedah sadar, yén moal aya anu tiasa nyageurkeun. Dugi ka mana waé ogé urang ihtiar pasti moal aya hasilna. Pasti gagal sareng gagal waé”.

“Anu kedah diemutan ku urang téh nyaéta éta panyawat bilih janten sasalad anu bakal narékab ka sakuliah karajaan Pajajaran. Sing karunya ka balaréa. Ayeuna nembé saurang anu teu damang modél kitu, kumaha upami sadayana rahayat keuna ku panyawat anu sami? Sok geura emutan ku kakang prabu”.

“Tina wujudna, katingali sarérét ogé, yén ieu panyawat hina. Budug borok bisulan sakujur badan, katinggalina ogé mani jiji. Ih jaba kaangseu mani hanyir kitu. Ku kituna tangtos kapayunna bakal mangaruhan kajayaan karajaan Pajajaran. Saha atuh anu badé ngaajénan, ngahargaan ka urang saupamina sadaya rahayatna nandangan panyawat anu modél kitu? Mangga diémutan”.

“Rupina ieu panyawat anu nyandak sial. Upami tos kitu, sagala rupi anu dipilampah ku urang bakalan teu aya hasilna. Manga wé émutan. Bakalan Kitu lepat kieu lepat. Tungtungna ka luhur teu pucukan, ka handap teu jangkaran. Piraku karajaan urang bakal runtuh kusabab saurang anu teu damang teu tiasa dilandongan?”

“Karaos geuning ayeuna karajaan urang pada ngantép. Atuda batur pasti alimeun deudeukeutan saréng karajaan anu tiasa nularkeun panyawat ka rahayatna”.

“Emut wé, tos jarang ayeuna karajaan séjén dongkap kadieu. Atuda pada terang. Aya ogé karajaan alit anu kitu ogé diangkir kadieu. Rupina éta ogé kapaksa dan saleresna mah sadayana ogé sieuneun katépaan. Ih, geura wé tinggali ku kakang prabu, sakitu jiihna. Hanyir deuih”.

“Saur abdi mah, anu saé kedah dikucilkeun. Punten sanes dikucilkeun, tapi diperenahkeun di tempat anu mencil. Pami kitu mah moal dugika tépa ka anu sanés. Pangdamelkeun wé bumi anu tebih ti karaton. Sina titirah di ditu. Ari soal kabutuhanana mah kintunan wé ku urang. Cekapkeun. Atuh langkung ti eta, panuhun kaémutan ku kakang prabu, abdi mah sieun tépa ka putra urang. Pan éta panginten harepan Pajajaran ka payunna”.

“Matakan, kanggo nyingkahan panyawat anu hina dina éta, sadayana anu kungsi ngurus permaésuri sareng Déwi Kadita, éta ogé kedah sina ngiring. Ulah aya di lingkungan karaton. Keun wéh sina maturan nu teu damang di ditu”.

Dipikir saliwat mah memang bener. Éta panyakit anu teu bisa diubaran. Sabab raja teu nayhoeun yén éta panyakit jieunan. Anu dipikasieun téh bisi narekab ka sakuliah karajaan Pajajaran. Lamun geus kitu bisa barabé. Karajaan bisa runtuh moal lila ogé. Naon anu dicaritakeun ku Déwi Mutiara, kaharti ogé. Kudu nyegah méméh kabéh katépaan.

Tapi Raja bingung mutuskeun. Dikumaha ogé Déwi Kadita téh anak pituin. Kumaha deuih omong batur lamun raja Pajajaran kadengé téga kanu jadi anak sorangan. Tapi kétang ari soal nanjeurkeun kaadilan mah ulah kahalangan ku anak sorangan. Haté ulah pipileun. Anu penting mah urusan balaréa kudu diutamakeun.

Kaisukanana raja manggil kabéh patih. Kabéhanana ngabigeu. Teu bisa nyokot kacindekan. Dipaksa ogé supaya méré timbang taraju, euweuh anu wanieun ngomong. Estu kaputusan diserahkeun ka raja. Kabéh patih euweuh anu wanieun méré bongbolongan. Paur salah. Kapaksa sanajan beurat ogé, kaputusan raja nyaéta Déwi Kadita diungsikeun, disilibkeun ka tempat anu jauh ti karaton. Rék dipangnyieunkeun imah sisi leuweung deukeut kuburan indungna. Basa ngadengé kaputusan raja, Déwi Mutiara seuri bungah dina haténa.
( Hanca )

Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil Asykar

Terbit di www.mediapatriot.co.id
LOWONGAN WARTAWAN MediaPATRIOT.CO.ID Silahkan Hubungi Whatsapp Center 08999208174...................
MediaPATRIOT.CO.ID Menerima Artikel, Puisi, Cerpen, Kartun dan Lain Lain Silahkan Kirim ke Whatsapp Center 08999208174


Berita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174


Berita lain Selanjutnya >>>>>Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed