oleh

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul,Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode ke 25

-A BERITA-7 views

PENCARIAN GOOGLE:

Legenda Palabuhan Ratu/Nyi Roro Kidul,Diasuh Oleh Apih Yance Diterbitkan di MediaPATRIOT.CO.ID sejak 7 Juni 2020 Episode Hari Ini Episode ke 25

SUKABUMI,MPI-Gura-giru indit ti kampung Panénjoan téh. Sabenerna mah lamun jujur, haté Déwi Kadita teu méréan, masih beurat di kampung Panénjoan. Masih kénéh ngarasa betah. Tapi manéhna kudu nyokot kaputusan anu tégés, kudu luas sabab lamun terus di Panénjoan panyakitna hésé cageur. Panyakit Déwi Kadita teu bisa diantep. Emang teu pani nyaliara jiga saméméhna. Ngan tetep wé ngaganggu. Kana niat Déwi Kadita atuh pada ngadukung. Utamana mah ema pangasuh. Manéhna geus hanyang nempo Déwi Kadita anu dipikanyaahna geulis kawanti-wanti deui.

Leumpang isuk mapay jalan satapak masih seger. Ngan karasa kabeurangnakeun léngkah téh asa beurat. Pingping jeung bitis mimiti cangkeul. Komo pas panon poe satumbak, asa wegah ngaléngkah téh. Lamun gawé di huma, wanci kieu meujeuhna ngaso katilu kalina. Déwi Kadita nyusut késang dina tarang ku tonggong leungeunna. Tuluy leumpang deui.

Ngahaja teu loba ngaso. Loba ngaso hartina loba waktu anu kapiceun. Puguh da hayang geura nepi. Sanajan kampung anu dijugjug acan nyaho ngaranna, teuing ka mana jeung di mana. Ngan salila maranéhna leumpang, haté méréan. Ngancik kayakinan yén bakal tinemu wewengkon anu dimaksud. Wewengkon anu bakal méré kabagjaan. Kabéh hayang geura manggih kabungah. Hayang geura ngusir kasedih anu salila ieu raket jeung haté maranéhna. Lamun inget ka dinya, atuh leumpang ogé jadi sumanget.

Leumpang ti Panénjoan méméh muru walungan gedé anu dimaksud aki olot, teu loba tanjakan. Ngan jalan satapak anu disorang rada bala. Supaya jalan anu disorang ngeunaheun, éta bagéan Kundang Rebing nyacar tatangkalan anu ngaroyom ka jalan. Anu ngahalangan léngkah Déwi Kadita.

Dina abringan, Ragil pamungkas embungeun jauh ti Déwi Kadita. Teuing kunaon bet embung jauh. Karasana aya rusiah haté anu hésé dipedar, diungkab komo ka balaréa. Rusiah anu alusna diheungheum ku sorangan. Rusiah ngeunaan aya kanyaah nyaliara dina haté Ragil Pamungkas. Kanyaah anu béda ti sasari. Ragil Pamungkas embung nempo Déwi Kadita susah. Komo nempo sedih mah. Hayang nempo Déwi Kadita suka bungah salawasna. Ku kituna Déwi Kadita teu dianggangan. Sabenerna mah Déwi Kadita gé ngarasa aya rasa anéh anu nyaliara dina haténa ngeunaan Ragil Pamungkas. Karasa kanyaah Ragil Pamungkas ka dirina. Katarima pisan kanyaahna salila ieu. Tapi Déwi Kadita teu nyaho kumaha cara keur malesna. Keun wé samentara mah dikubur dina jero haté.

Keur nempokeun kanyaah anu karasa ayeuna béda ti saméméhna, Ragil Pamungkas ngasong-ngasong inumeun mun katempo Déwi Kadita hanaang. Sabalikna naon anu diasongkeun ku Ragil Pamungkas teu pernah ditampik. Lamun kabeneran can hayang ogé, dikeukeuweuk. Sanajan katempo ridu ogé, terus dikeukeuweuk ku Déwi Kadita.

Nempo Déwi Kadita jeung Ragil Pamungkas, kabéh surti. Kundang Rebing ogé teu wanieun ngoconan. Ema pangasuh pura-pura teu nyahoeun. Padahal mah leuwih surti. Keun wéh diantep teu kudu digamah-gamah. Anu penting haté Déwi Kadita ngarasa ngeunah, merenah. Katempo Déwi Kadita paromana béngras. Sanajan pinuh ku budug, tapi cahayaan. Geulisna teu leungit.

Salila ieu Déwi Kadita ngarasa leungiteun kanyaah ti anu jadi bapana. Komo sanggeus indungna nyaéta permaésuri Intan Déwata geus euweuh dikieuna. Tapi Déwi Kadita meunang kanyaah ti balaréa. Kanyaah anu karasana ihlas. Teu dijieun-jieun. Teu diropéa supaya katempona nyaah. Estuning asli nyaah anu sabanerna.

Lamun dilenyepan mah, tétéla kalungguhan téh geuning matak jadi musibah. Kalungguhan anu dicipta-cipta ku maranéhna nyugemakeun, jadi rebutan, karasana ku Déwi Kadita jadi musibah. Ngalaman kausir ti Pajajaran kusabab éta. Indung téréna matak kitu alatan hayang kalungguhan keur anakna. Nyaah teuing ka anu jadi anak. Jadi teu waras. Sagala ajén-inajén adiluhung karuhun dirempak. Teu nolih kana aturan ageman anu kudu dicekél. Anu kapikir ngan kahayang sorangan. Anu pinuh ku napsu hayang jumeneng jadi jalma pangkawasana di Pajajaran.

Padahal anu ngusir can tantu meunang kalungguhan anu dipikahayang. Atuh anu diusir can tangtu leungit kalungguhanana. Teu sadar yén kalungguhan naon ogé papastén ti Gusti Anu Maha Kawasa. Geus aya titis tulis ti dituna. Ku kituna lamun émang éta geus katuliskeun keur saha baé, éta tangtu geus jadi hakna. Teu bisa diropéa ku saha ogé. Hak mah bakal kasorang. Sanajan teuing iraha waktuna.

Abringan terus leumpang ka kulon. Lebah manggih jalan rada leueur nanjak Déwi Kadita ditolédat. Ragil Pamungkas anu aya gigireunana rikat néwak awak Déwi Kadita sangkan ulah nepika labuh. Déwi Kadita kaburu katéwak tuluy dipangku ku Ragil Pamungkas. Rada lila teu dilésotkeun sabab Déwi Kadinana oge cicing. Malahan mah leungeunna murangkél kana beuheung Ragil Pamungkas. Teu ngahaja sirahna adek kana dada Ragil Pamungkas.

Nempo Déwi Kadita dipangku ku Ragil Pamungkas, kabéh pada ngageuhgeuykeun. Pangriweuhna Kundang Rebing. Mani ngigel sagana bari dulak-delék. Ti janari euweuh kasempetan keur ocon, ayena manggih kasempetan alus. Atuh mani heboh. Asa mobok manggih gorowong.

Katempo pipi Déwi Kadita beureum sahéab. Ogé saliwatan katempo imut kabungah. Ragil pamungkas gé seuri bari maléngos. Teu wani nempo ka Kundang Rebing. Anu belegug mah sok maceuh lamun ngagoda. Sakapeung mah lamun waktuna teu merenah, karasa pisebeleun. Tapi sakapeung karasa pibungaheun. Jiga ayeuna haté Ragil Pamungkas meunang kabungah. Atuh kitu ogé teu beda anu dirasakeun ku Déwi Kadita. Sarua meunang kabungah.

Éra ku balaréa, geuwat Déwi Kadita lalaunan diécagkeun ku Ragil Pamungkas. Katempona jiga wegah dilésotkeun teh. Sanggeus nangtung gigireun Ragil Pamungkas, gelepuk leungeun Déwi Kadita ngagebug taktak Ragil Pamungkas. Ngagebug ogo. Nempo kitu, kabéh katempo jadi suka bungah. Euweuh lalangsé antara putri karajaan jeung rahayat biasa. Pasukan tumbak anu nempo ogé mani olohok. Teu nyangkaeun yeun kahirupan Déwi Kadita pinuh kusuka bungah. Sanajan nyaho yén manéhna keur tunggara.

Satuluyna mah leumpang Déwi Kadita teu lésot tina siku Rakil Pamungkas. Leumpang bari leungeunna nyantél. Atuh leumpang téh jadi antaré teu bisa laganca. Jalan di hareup katempo molongpong. Panon poé sanajan nanceb kana embun-embunan, teu karasa panas. Asa aya aling-aling méga anu ngahalangan.
( Hanca )

Reporter : Sopandi
Editor : Hamdanil AsykarBerita Lain KLIK DISINI >>>

PENCARIAN GOOGLE:

Layanan Iklan Ini Khusus Bagi Instansi dan Perusahaan Yang Sudah Bekerjasama dengan Media Online Nasional MediaPATRIOT.CO.ID Mau Bekerjasama Silahkan Ajukan Ke Email redaksi@mediapatriot.co.id atau ke Whatsapp Center 08999208174


Berita lain Selanjutnya >>>>>Berita Khusus Aceh Hanya di AcehMPI.COM KLIK DISINI

Pingler.com untuk PING agar website anda cepat di index oleh google KLIK DISINI

Sedangkan berita hari ini terlengkap, terkini dan terupdate hanya di MediaPATRIOT.CO.ID/Category/Berita KLIK DISINI

Berita Umum, Berita Artis, Berita Bisnis, Berita Daerah ada di Referensi Link KLIK DISINI
. . RajaBackLink.com
Baca berita hari ini yang lainnya KLIK DISINI
LINK BERITA HUT KODAM JAYA KE 70 https://www.mediapatriot.co.id/2019/12/24/logo-banner-photo-video-dan-link-berita-hut-kodam-jaya-ke-70-berita-mpi/?preview=true&frame-nonce=490248f2ea
Berita Hari Ini Media Online Nasional Terlengkap MediaPATRIOT.CO.ID GROUP

https://www.mediapatriot.co.id


https://www.tv-mpi.com


https://www.mediapatriot.com


https://www.beritatnimpi.com


https://www.beritapolri.com


https://www.beritampi.com


https://www.chatkewa.com


https://www.backlinktermurah.com


https://www.berita2020.com


https://www.mpidomain.com


https://www.jakartampi.com


https://www.jabarmpi.com


https://www.bandungmpi.com


https://www.kotabekasinews.com


https://www.kotabekasimpi.com


https://www.ibekasi.com


https://www.indramayumpi.com


https://www.sumedangmpi.com


https://www.sukabumimpi.com


https://www.sumaterampi.com


https://www.sulawesi-news.com


https://www.sulawesimpi.com


https://www.acehmpi.com


Komentar

News Feed